Xuất nhập khẩu tại chỗ: xác định thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam  

Cover bulletin ENG

Trường hợp thương nhân nước ngoài đã có hiện diện tại Việt Nam như đã có văn phòng đại diện, chi nhánh, đầu tư thành lập tổ chức kinh tế; đầu tư góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp; thực hiện dự án đầu tư; đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC; các hình thức đầu tư, loại hình tổ chức kinh tế mới theo quy định của Chính phủ thì không thuộc trường hợp xuất nhập khẩu tại chỗ quy định tại điểm c khoản 1 Điều 35 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP. 

Tuy nhiên, pháp luật Việt Nam hiện tại chỉ quy định khái niệm thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam mà không hướng dẫn chi tiết thành phần hồ sơ, chứng từ, cách thức, trình tự xác định, kiểm tra và cũng không quy định cơ quan có thẩm quyền chịu trách nhiệm hướng dẫn nội dung này. Điều này dẫn đến khó khăn cho Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) trong việc hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện thủ tục xuất nhập khẩu tại chỗ.

Để khắc phục vấn đề này, Tổng cục Hải quan đề nghị Bộ Công Thương và Bộ Kế hoạch và Đầu tư đưa ra văn bản hướng dẫn về thành phần hồ sơ, chứng từ và cách thức, trình tự xác định, kiểm tra thương nhân nước ngoài có/không có hiện diện tại Việt Nam. Thời hạn trả lời trước ngày 20/06/2024.

Link: Công văn 2643