Xử lý thuế đối với hàng hóa nhập khẩu nhưng bị buộc phải tái xuất 

illus_news_vie_8

Nội dung của công văn đề cập tới trường hợp doanh nghiệp đã đăng ký tờ khai nhập khẩu nhưng hàng hóa bị buộc tái xuất do không đủ điều kiện nhập khẩu. Tờ khai nhập khẩu khi đó chưa được thông quan và sẽ bị hủy sau khi tái xuất hàng hóa.  

Trong trường hợp này, doanh nghiệp sẽ được xem xét hoàn trả tiền thuế nộp thuế nếu tờ khai hải quan được sửa hoặc hủy dẫn đến giảm số tiền thuế phải nộp so với số tiền thuế đã nộp trước đó (Căn cứ Theo Điều 60 Luật quản lý thuế 2019).  

Link: Công văn 2864